An toàn trong quy trình sản xuất

An toàn

Amazon thực hiện tất cả các hoạt động của mình theo cách để đảm bảo An toàn, Sức khỏe và Phúc lợi của tất cả Nhân viên, Khách hàng và Đối tác Kinh doanh của mình nhằm đạt được mục tiêu về các phương thức và hoạt động kinh doanh lành mạnh và an toàn với môi trường. Chúng tôi quản lý và áp dụng Hệ thống HSE của mình để mọi nhân viên phải đảm bảo thực hiện các thủ tục, thông lệ và tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe, phúc lợi và bảo vệ môi trường. Một quá trình đánh giá thường xuyên để đo lường tiến độ và xác định bất kỳ khu vực nào để cải tiến liên tục và ngăn ngừa ô nhiễm sẽ được thực hiện. Amazon cam kết cung cấp địa điểm làm việc an toàn, lành mạnh và môi trường thân thiện, nơi các phương pháp làm việc an toàn được yêu cầu. Chúng tôi muốn mọi người khuyến khích hành vi có trách nhiệm với lứa tuổi và đóng góp tích cực vào việc tìm kiếm các cách làm việc an toàn hơn và hiệu quả hơn. Chúng tôi thực hành khái niệm 5S – “Sắp xếp”, “Sắp xếp theo thứ tự”, “Tỏa sáng”, “Chuẩn hóa” và “Duy trì” trong tất cả các quy trình áp dụng.